A San Martino melletti 2. védelmi vonal

2024.03.14. 07:00 :: RózsafiJános

A Doberdó-fennsík védelmében a terület északi részét uraló Monte San Michele a maga 275 méteres magaslataival kiemelt fontosságú volt. A második isonzói csata után a sziklás területen épített fővonal védői sikeresen ellenálltak az olasz támadásoknak. A déli irányba lejtő védelmi szakaszok viszont már abban a nagy, földes mélyedésben épültek meg, amelynek szegélyén az egykori sdraussinai (ma: Poggio Terzarmata) út húzódik. Az út melletti magyar állások védelméről  már olvashattak olvasóink. A folyton támadott keskeny védelmi vonal mögött nagyon fontossá vált egy 2. védelmi vonal megépítése.

 

Az úttól balra magasodó 197-es magaslatról, és jobbról, a „Kopasz dombról” a magyar állások jól beláthatóak voltak, ezért nem csak az olasz tüzérség lőtte szinte folyamatosan, hanem a gyalogság is igen aktívan támadta. A második isonzói csata után kiépített, még igen gyenge műszaki erősségű védelmi vonal áttörése esetén az olasz gyalogság sikeresen elérhette volna a mögötte álló San Martino del Carso község szegélyét.

A sdraussinai út melletti állások 1915. augusztusbanA sdraussinai út melletti állások 1915. augusztusban
Damó Elemér százados, a 17/III. zászlóalj parancsnoka által készített vázlat
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

1915. augusztus elején a terepadottságot figyelembe véve döntés született egy olyan második védelmi vonal kiépítéséről, amely lehetőséget ad az előzőekben említett sikeres olasz támadás megállítására. Ennek az volt a feladata, hogy lekösse a támadókat, szívós ellenállásra legyen alkalmas, és rendelkezzen azzal a lehetőséggel, hogy belőle egy sikeres ellentámadás indulhasson. Utász és csapattisztekkel történt terepbejárás és egyeztetés után elkészült a 2. védővonal tervezete.

Ennek a 2. védelmi vonalnak megépítéséről Wéber Ede ezredes, a magyar királyi 81. honvéd gyalogdandár parancsnoka 1915. augusztus 13-án küldött el egy jelentést Lukachich Géza tábornoknak, a magyar királyi 20. honvéd gyaloghadosztály parancsnokának: „Összesen 270 ember erejű osztag a második védelmi vonalat fogja építeni. A munkálatok ma éjjel kezdődnek meg. Kiépítendő vonal hossza 2000–2200 lépésnyi. A legénység szoros felállításával egyszerre kb. 400 lépésnyi hosszan folyhat a munka, s mivel új állás elkészítése az éppen munka alatt levő helyen legalább kettő csoportot vesz igénybe, a második védővonal összefüggő vonalban való kiépítése két hetet igényel.

Hogy a védővonal már ezen idő letelte előtt is egész kiterjedésében használható legyen, elrendelem, hogy ott először ne, mint összefüggő vonal építtetik ki, hanem olyan fedezék részek készíttessenek egymástól megfelelő távolságban – különösen a jobb kilövést, kilátást nyújtó és oldalazó tüzet engedő pontokon, amelyekbe 1-1 raj talál elhelyezést.

Ilyen 12-20 lépés hosszú fedezék árok ugyanilyen térközökkel fele annyi idő alatt készülnek el, úgy, hogy 1 hét alatt az állás ezen módon készülhet, a második hét folyamán pedig lehetőleg összefüggő vonallá alakíttatik át.”

Wéber ezredes kiemelte, hogy az egyik csoport San Martino mellett, a sdraussinai út mentén, a másik San Martinótól az első védelmi vonal felé kezdje meg a munkát: „Ezeknek a részeknek legelőbb való készítését harcászatilag fontosnak tartom. A mélyítés, valamint a mellvéd magassága a talaj minőségétől függ. A fedezékek alábbi rajz szerint készüljenek, harántgátakkal.” – olvasható.

Rajz az építendő állásrólRajz az építendő állásról
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

Igen fontos volt a munkáscsoportok élelmezése. Mivel főzőládáik Lokvicán, a Komeni-fennsíkon voltak, engedélyt kaptak, hogy magukkal hozhassák a Vallone-völgybe: „A munkaerő kihasználása, a munkások idejekorán való munkába állítása csak úgy lehetséges, ha a főzés itt helyben történik és a sötétség beállta előtt az étkezés kiosztatik. A kellő óvóintézkedések meg fognak tétetni.”

A tervezett 2. védelmi vonal először berajzolva egy vázlatbaA tervezett 2. védelmi vonal először berajzolva egy vázlatba
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

Ezekben a napokban már több munkásosztag dolgozott nagy létszámú legénységet befogadó kavernák építésén is. San Martino falu területe és szegélye kiemelt terület volt, mint ez olvasható a megjegyzésben: „Tekintettel arra, hogy a S. Martinó keleti szélén épülő kavernák a 2. állás esetleges megszállásánál szükségeltetnek, ezeknek építése folytattatik.”

Két épülő nagy kaverna (pirossal jelölve) és két tervezett kaverna San MartinóbanKét épülő nagy kaverna (pirossal jelölve) és két tervezett kaverna San Martinóban
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

A 2. védővonal bekapcsolása a fővédelmi vonalba változást hozott az állást megszálló ezredek védelmi határszakaszában is. Ahol az épülő állás becsatlakozott az első vonalba ott lett az új ezredhatár. Ez először 1915 augusztusában a sdraussinai út melletti állásokat tartó székesfehérvári 17. honvéd gyalogezredet, és jobbszárnyához csatlakozó budapesti 1. honvéd gyalogezredet érintette.

A 2. védelmi vonal becsatlakozása (és az új ezredhatárok) a fővédelmi vonalbanA 2. védelmi vonal becsatlakozása (és az új ezredhatárok) a fővédelmi vonalban
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

Az olasz zavaró tüzérségi tűz ellenére jól haladt a 2. védelmi vonal kiépítése. Augusztus végén készült az a jelentés, amelyből már sok információhoz juthatunk: „A 2-ik védővonal kiépítése Op. No. 820/13. sz. felterjesztésem értelmében egyelőre nem, mint összefüggő vonal építtetik. A védővonal részek hossza 15 és 40 lépés között, a közöttük lévő térközök nagysága 15 és 50 lépés között változik. A védővonalnak a vázlatban berajzolt része építés alatt van, míg meg nem kezdett részek csak a 197 magaslattól nyugatra és a Barlang STB-től északkeletre vannak.”

A jelentésben említett 197-es magaslat (San Martino melletti Templomdomb), és a fővonal mögötti természetes barlang a vázlatbanA jelentésben említett 197-es magaslat (San Martino melletti Templomdomb), és a fővonal mögötti természetes barlang a vázlatban (Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

Az elkészült árkokról a következő olvasható: „Bélelés homokzsákokkal, lőrés szabadon hagyva, homokzsákok előtt 1.00 széles mellvéd kő és földből, az egész fedve gyeptéglával. A védővonal harántgátakkal van ellátva és a legtöbb védővonalrész végei visszahajtva, hogy vagy oldalazó hatás kifejtésére képesek legyenek, vagy oldalazó tűz ellen védjenek. A védővonal ily módon való kiépítése után a védővonalrészek egyelőre egyszerű keresztmetszetű futóárokkal fognak összeköttetni, melyek az idő és anyag mértékéhez képest szintén ki fognak építtetni. Megelőzőleg az első ízben készült fedezékek fognak srapnel ernyővel elláttatni.”

A jelentéshez mellékelt rajz az új védőállás keresztmetszetérőlA jelentéshez mellékelt rajz az új védőállás keresztmetszetéről
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

A San Martinót és Sdraussinát összekötő út (amely a jelentésekben „taliga útként” szerepelt) közelében lassabban haladtak a 2. védővonallal: „A fővonal közeli részen az árok mélyítése valamivel sekélyebb a barlang STB-től keletre eső részen, ahol az állás az út mentén vezet.”

A taliga út mellett csak 40 cm mély volt a védelmi árokA taliga út mellett csak 40 cm mély volt a védelmi árok
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

A vonal előtt műszaki akadály készült: „Akadályok az egész vonalon készek és spanyol lovasokból vannak összeállítva. A spanyol lovasok oly laposan hajtatnak össze, hogy magasságuk kb. 1.00 m. Egymástól 1 spanyol lovas távolságra állnak, a közbeeső rész szöges dróttal erősen keresztül-kasul fonva. Átjárók szabadon hagyása céljából ily módon 50 lépés hosszú akadály csoportok vannak, melyek között 25-30 lépés térköz szabadon van hagyva. Az akadálycsoportok végei oly módon vannak hátra hajlítva, hogy az akadályvonalba visszahajlítva, a térközt éppen bezárják. Az akadályvonal átlag 30 lépésre van a 2. védővonal előtt.”

A műszaki akadály rajza a jelentésbenA műszaki akadály rajza a jelentésben
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

Damó Elemér százados, a 17/III. zászlóalj parancsnoka szeptember 2-án készített egy precíz vázlatot a zászlóalja által tartott védővonalról. Ezen ő is bejelölte a 2. védelmi vonalat, valamint a vonal keresztmetszetét.

Damó Elemér által készített vázlat. Pirossal keretezve a 2. állás keresztmetszete Damó Elemér által készített vázlat. Pirossal keretezve a 2. állás keresztmetszete
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

Wéber Ede ezredes 1915. szeptember 4-én készült jelentése már a 2. védővonalban végzett munka haladásáról, műszaki állapotáról számolt be: „Részben már összefüggő vonallá kiépítve. A régebben kész fedezékek u.i. -0,5 mélyen egyszerű futóárkokkal köttettek össze. Srapnel mentes befedés szept 3-ról 4-re hajló éjjel kezdetik meg. Építtetnek erősebb géppuska-, figyelő-, bombavető – és löveg állások is a rajvonalban. A mellvédek legnagyobb része 2,5 – 3.0 m szélesre építtettek ki.”

Wéber Ede ezredes jelentéséhez mellékelt rajzWéber Ede ezredes jelentéséhez mellékelt rajz
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 6. doboz)

Szeptember 4-e után tovább folyt a 2. védővonal műszaki építése. Erről egy szeptember 17-én leadott jelentésben is olvashatunk, amely kitért a nehézségekre is: „A második vonal további kiépítése folyamatban van. Lassítja a munkálatok menetét azon körülmény, hogy rövid nyelű kőfejtő szerszámok, kőrobbantó anyag, deszka, s egyéb építési anyag nem állanak kellő számban a csapatok rendelkezésére. Ismételten előfordult, hogy a munkát az ahhoz szükséges anyag hiányában nem lehetett folytatni. Megemlítendő az is, hogy az ellenséges tüzérség által időnként megrongált fedezékek és akadályok kijavítása aránylag sok időt vesz igénybe. A mélyítési munkálat helyenként a sziklás talaj, s az előbbi pontban említett okok miatt lassan halad előre.”

Egy 1915. szeptember 23-án készült jelentés már kitért arra is, hogy a rajvonalat tartó 17/III. zászlóalj századjai már igénybe vették a megépült 2. védővonalat. Ott húzták meg magukat a tartalék század szakaszai, valamint a San Martino Templomdombjának közelében épült kavernákban. Elkészült a 2. védelmi vonal megszállási terve arra az esetre, ha az első vonalat ki kell üríteni. Ebben bejelölték, hogy egyes századok melyik vonalrészeket szállják meg, milyen szakaszhatárokkal.

A 2. védelmi vonal megszállási terveA 2. védelmi vonal megszállási terve
(Forrás: Hadtörténelmi Levéltár II. 335. 81. honvéd gyalogdandár iratai, 7. doboz)

A 2. védelmi vonal 1915. október 22-én lépett harcászati szolgálatba, amikor a sdraussinai út melletti állásokat elfoglalta az olasz gyalogság. Az ott lezajlott súlyos harcokról, a végsőkig kitartó hősies ellenállásról külön poszt készül.

Szólj hozzá!

Címkék: san martino del carso doberdó–fennsík Damó Elemér százados magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr1918353537

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Ösztöndíj

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása