„Az égő glicerin folyik a fékekből”

2024.04.29. 07:00 :: KajonÁrpád

Király Iván honvéd tüzértiszt első világháborús hagyatéka – 9. rész

1917 májusában fellángol a 10. isonzói csata, amiből Kostanjevica környékén naplóírónk honvéd tüzéregysége is alaposan kiveszi a részét. Megismerhetjük, hogy mit jelentett az A, a B és a C harcfázis és azt is, hogy mikor, milyen eredménnyel került ezek alkalmazására sor. Felforrósodó ágyúcsövek és a fékekből folyó égő glicerin vár ma ránk!

[1917.] Május 6-tól 11-ig

Ismét reám került a sor a Kukujba szolgálatban. Ebben az időben a 61. gyalogezred tartotta megszállva az állásokat, ezredösszekötő tiszti szolgálatot Csikvándy százados látta el. Erre az időre több, az állások történelmében fontos esemény történt.

A Ferdinánd kavernát, mely egy rohamszakasznak, a tüzérségi figyelőnek, két géppuska állásnak adott helyet, összekötötték a muníciós kavernával, hol a muníció volt s később a két kijáratú Hans kavernával, hol a zászlóaljparancsnokság s zászlóalj összekötő tiszt lakott. Felváltásom idején a villanyt is bevezették, hogy világításra használják s az állások drótsövényeibe bevezessék. A kábel Budapest állomásig, még nem készült el, ellenben, hogy az összeköttetés harc esetén is megmaradjon, ellátták az állomást egy fényszóróval, mely piros, fehér vagy zöld üveggel használható s egy ú.n. Flammensignalapparattal, mi vitéz dandárnokunknak, Capp ezredesnek a találmánya. Jelenleg azonban még egyik sem használható, mert elébb be kell építeni.

 

Térképrészlet a 464-től délre lévő Ferdinánd kavernával (nyíllal jelölve) Térképrészlet a 464-től délre lévő Ferdinánd kavernával (nyíllal jelölve)
(Forrás: maps.arcanum.hu HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Jelzet: H IV d 682/4-24)

Az ellenséges nehéztüzérség egész idő alatt alapos tűz alatt tartotta a magaslatot s a gyalogságnak tetemes veszteségeket okozott. [1917. május] 7-én egy 21 cm-es gránát a kaverna északi bejáratát bevágta. Egy telefonista meghalt, nyolc ember, köztük Erhart zászlós a 26/5. sz. 15 cm-es mozsárütegtől megsebesültek. Füst, nyöszörgés, s a kaverna tetejére zuhogó lövedékek elég félelmetes hatást keltettek, úgyhogy már ekkor támadást vártunk. Támadás nem jött, de az ellenséges tüzérség fokozott tüze egész délután tartott minden nap.

Harcfázisok, kivonat a tüzéregység Hadtörténeti Levéltárban fellelhető iratából (II. 714. M. kir. 7. honvéd tábori tarackososztály 3. doboz)

Nagyobb ellenséges támadások esetén az ütegek összeköttetése a parancsnoksággal gyakran megszakadt. Az ilyen esetekre, kész, kidolgozott tervek álltak rendelkezésre, hogy az üteg önállóan is tudjon hatásosan működni. Fontos volt, hogy az ütegparancsnok felismerje az egyes harcfázisokat, tudja, hogy mikor kell váltani azok között.

Harcfázis A

Tüzérségi bevezető harc. Az ellenség előre csoportosítja a támadó gyalogságot. Ez alatt a tüzérsége meghatározott helyekre belövi magát, esetlegesen az utánpótlási vonalakat lövi.

Saját tüzérség tevékenysége: harckészültség felvétele, állások megszállása, küldöncszolgálat létesítése, több járőr kiküldése.

Nappal a látható ellenséges célok (ütegek, összes gyalogság) leküzdése, valamint az ellenséges három első vonalat és futóárkokat zárótűzszakaszban 2-3-szor végigszórni.

Éjjel a lőszer pótlása és az ellenséges felvonulási utak időnkénti rajtaütésszerű szórása.

Harcfázis B

A támadás közvetlen tüzérségi előkészítése. Az ellenséges tüzérség és aknavetők az első és második vonalakat, futóárkokat és a főállás mögött kb. 2 km-ig terjedő terepszakaszt lövik, valamint a fő közlekedési utakat és helységeket, hogy a tartalékok előrenyomulását megakadályozzák. Ez a fázis pár órától kezdve akár pár napig is eltarthat.

Az ellenség időnként hátrább helyezheti a tüzet megtévesztés céljából vagy amíg a járőrei az állások rohamérettségét vizsgálják.

Saját tüzérség tevékenysége: mind nappal és éjjel a 15., 16., 17. zárótűzszakaszokban levő 1. és 2. ellenséges vonalat rövid rajtaütésekkel és egyes lövésekkel tűz alatt tartani. Lőszer lövegenként és félóránként 10 lövés.

Ebben a harcfázisban ajánlatos az üteg közeli biztosításának megszervezése az ellenség felé kiküldött járőrök által, melyek a saját tartalékoknál is tájékozódhatnak.

Harcfázis C

Ha úgy tűnik, hogy az ellenség rohamhoz készülődik, vagy a zászlóalj-összekötőtiszt ezt jelzi, akkor megkezdődik a C fázis, ami nem más mint „Zárótűz egyenest”.

Ez a harcfázis addig tart, amíg megfigyelések (ellenséges tűz visszafektetése a főállásra vagy a tűz szüneteltetése), jelzések vagy jelentések útján a zárótűz beszüntetésére elrendelik.

Ilyenkor 3 percig tartó „tűzlökemek” követik egymást 1-2 perc szünetekkel. Lőszer tűzlökemenként és lövegenként 6-8 lövés.

Május 13-án

Reggel ötkor az ellenséges tüzérség hatalmasan megkezdette működését. Az ütegparancsnokok parancsot kaptak, hogy menjenek ki a megfigyelőbe. Megfigyelő ekkor Cseresnyés volt, helyette Ötvös ment ki, mint a jelzőállomás parancsnoka. Az ellenséges tűz főleg a rajvonal, az attól hátra levő 6-8 km-től 18 km-ig lévő periódus ellen irányult.

Napközben felváltva A fázist és B fázist lő az üteg. A telefonvonalak csodálatosképpen működnek. Hátul az ellenséges messzehordók nagyobb károkat okoznak. Az első üteg istállójában telitalálat következtében az osztálytörzs hat lova elpusztult, s több ember megsebesült. – Időnként C fázis, de nagyobb gyalogsági támadás még nincsen.

14-én

Reggel ötkor megkezdette az ellenség a pergőtüzet. Az üteg parancsot kap a B fázis lövésére, mint természetesen a napi viszonylat megállapítása előz meg.

11:15-kor az ellenség az első vonal mögé teszi a tüzet és megindul a gyalogsági támadás a 378, 363 [magassági pontok], továbbá a 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20. szekciók ellen. A figyelő ellenséges gyalogságot lát a 360 és Fajti Hrib magaslatokról leszaladni. C fázis, majd ismét B: 12:40-kor jelentik, hogy az ellenség véresen vissza van verve. Tüzérségünk tüze a zárótűzvonalról az ellenség III. állásáig egy borzalmas tűzfalat alkot. 12 hatosfogat ellenséges tűzben hozza be a lőszert. A pótlás még a következő éjszakára is kiterjed. Egy löveg (I.) elromlik, az üteg rettenetes munkát végez. Délután kétszer visszaverünk kisebb támadásokat. Később zárótűz balra (19. szekció). A 23. biene előtt négy támadást verünk vissza.

[Délután] 6:10-kor óriási roham a 464 és 378 ellen. Az üteg zárótüzet ad le, oly erővel, hogy 3 óra alatt 560 lövést ad le. A III. félszakasz percenként 9 lövést ad le. A csövek olyan forrók, hogy az időzítést 900-al kellett hosszabbra venni. Az égő glicerin folyik a fékekből. Az ellenség behatol az állásokba, de a rögtöni ellentámadás a [nagykanizsai] 20. honvéd gyalogezred részéről 400, a [szegedi] 46. cs. és kir. gyalogezred részéről 800 foglyot eredményezett. Az ellenséges tüzérség nehéz srapnelekkel tüzelt egész délután az üteg elé és mögé: a IV. üteg és a Csiszár üteg (41/1. nehéz tüzérüteg) ebben a tűzben pótolta a lőszert.

Sypniewsky ezredes a 82. honvéd gyalogdandár parancsnoka feltartóztatta a lőszerszállító kocsikat s ebben a srapneltűzben állottak egész délután. Felszólításunkra a 41. tüzérdandár parancsára sem volt hajlandó a barlangnál elengedni a fogatokat, eme erőszakos eljárását írásban nem volt hajlandó kiadni. A hátunk mögött azután mégis gyáván elengedte a kocsikat. Az üteg előtt a rajvonalig valóságos pokol van. Egy mögöttünk álló nehéz taracküteg egyik cső előtti robbanása majdnem megsebesített.

 

14 M. 10 cm-es tábori tarack tüzelőállásban valahol Kostenjavica közelében 1917 márciusában 14 M. 10 cm-es tábori tarack tüzelőállásban valahol Kostanjevica közelében 1917 márciusában
(Forrás: Kajon Árpád gyűjteményéből)

Május 15.

Az elmúlt éjszakán A fázis háromszoros lőszerfogyasztással s néha lassú zárótűz. Reggel az φ gyülekezőt lőttük hol a fliegerek jelentése szerint az olaszok gyülekeztek. A gyalogsági repülők nagyszerű szolgálatot teljesítettek a harc alatt. Egész alacsonyan leereszkedtek s a Fajti nagy támadás alkalmával géppuskával lőtték a támadó ellenséget. Az olasz repülők szintén egész alacsonyan járnak mostanában, de csak arra használják, hogy felderítsék a pergőtűz hatását, hogy mennyire van az állásunk megszállva, vagy hol gyülekeznek tartalékok.

9:45-kor támadás a 464 és 378 ellen. Nyugodt zárótüzünk a támadást 10 perc alatt megsemmisítette.

A lőszerpótlás országos járóműveken egész nap tartott. Délután az újonnan ejtett foglyok vallják, hogy az ellenség az E gyülekezőhelyen mintegy kétezernyi számban gyülekezik, a vonal előre meg van szállva, támadást terveznek. A nehéztüzérség hatalmas tüze a támadást csírájában elfojtja.

Az előző napon Bulyovszky őrnagy a 7. honvéd tábori ágyúsezred parancsnoka a fején srapnelgolyótól megsebesült. Helyette Csikvándy százados veszi át az ezredparancsnokságot. A 7/3 ütegnél egy 8 cm-es ellenséges gránát beszaladt egy ágyúcsőbe s ott megfulladt.

Május 16.

Egész napon át élénken tüzel az ellenség, de legnagyobbrészt kisebb kaliberből. Ütegeink lassú tűz alatt tartják az ellenséges állásokat, éjjel pedig az utakat is. Legnagyobb kaliberű messzehordóink is állandó tevékenységben vannak, éjszaka Cormonstól északra egy lőszerraktárt is felrobbantanak.

Délben híre jön, hogy csapataink Görznél ellentámadásba mentek át, s már az ellenség negyedik vonalát tartják: több ágyút is zsákmányoltak. Este pedig a szomszéd 14. tüzérdandártól tudjuk, hogy Arsieronál áttörtük a frontot, eddig 19000 fogoly van. E hírt több helyről cáfolják. Annyi bizonyos, hogy valami fontos oka lehet annak, hogy az olasz hadvezetőség ily hirtelen félbeszakította az offenzívát. A pesszimisták felhozzák a III. és IV. Isonzó-csata példáját, midőn az ellenség egyes lökések után 3-4 napi pihenőt tartott. Az optimisták ellenben Vormarschról beszélnek. Éjjel dupla A vagy 1. fázis, végre kialudhattam magamat félig-meddig.

Május 17.

Élénk tüzérségi tűz, de támadás nincsen. Az ellenség a figyelő jelentése szerint sűrűn hordja az utakon halottjait s sebesültjeit. Az a benyomásom, hogy ismét tüzérséget vontak el innét!

Május 18.

A tüzérségi tevékenység még mindig nem a normális. Egy Caproni gép légiharcban leszállásra kényszerítette egy gyalogsági repülőnket, mely Vojscica s Zagrajec között szállott le. Viszont elhárító ütegeink a Wippach-völgyben leszedtek egy Capronit. Az ütegben megindult a békés építkezés. A lőszerállomány közel 4000 darab. Minden löveg harcképes.

 

Egy Caproni Ca-3 repülőgép rajza Egy Caproni Ca-3 repülőgép rajza
(Forrás: http://www.fiddlersgreen.net)

Május 19.

Váltakozó erejű tüzérségi tűz. Az üteg 12:16-ig 3800 lövést adott le.

Május 20.

Élénk tüzérségi tevékenység. Kimegyek a vojscicai megfigyelőbe Gyárfást felváltani. Titkokban támadásra készülünk a Fajti Hrib ellen, ezért új taktikai belövéseket kell csinálni. Az ellenség vöröskeresztes háromfogatú kocsijai majdnem a rajvonalig mennek előre. Alapos a gyanúm, hogy muníciót szállítanak, azért lövöm őket. Lokvicánál nagyobb mozgás.

Május 21.

Élénkebb tüzérségi tevékenység s belövésszerű nehéz aknatűz Kostanjevicától délre egészen a tengerpartig. Az olasz repülők egész nap felderítő úton vannak, ami több légi harcra adott alkalmat. Éjszakánként A. fázis. A nagy akció elmarad, taktikai tűz. intézkedések megsemmisítettnek.

Május 22.

Foglyok ejtése céljából hajnalban járőrvállalkozás történt a Fajti Hrib ellen. E célból az üteg éjszakán át leadott 780 lövést kombinált A és B fázis fejében. A vállalkozás eredménytelen maradt.

1 komment

Címkék: 10 cm–es tábori tarack 10. isonzói csata 41. hadosztály király iván m. kir. 41. honvéd tábori tarackosezred

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr8318392487

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2024.04.29. 23:17:46

Ugyanezek a napok ugyanitt, csak az állásokban megélve és megörökítve az eseményeket Kókay László naplójában:

nagyhaboru.blog.hu/2018/02/19/szetlott_allasok_beomlo_kavernak_siro_es_neveto_katonak

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása