„Minden zöldül, virul, csak a szegény hadifoglyok hervadnak…”

2020.07.13. 07:00 :: PollmannFerenc

A halálmars krónikása – Szakraida István naplója, 6. rész

A hadifoglyok hangulatát a frontokról érkező hírek alapvetően befolyásoljak: ha a mieink vereségeiről írnak az újságok, az a fogva tartókat engedékenységre ösztönzi. Győzelmeink ellenben nagyobb szigort és nehezebb létfeltételeket hoznak. Przemyśl 1915. márciusi elvesztését a gorlicei áttörés és az oroszok visszavonulása bőven ellensúlyozza. A legnagyobb öröm azonban mégis az otthonról érkező levél vagy levelezőlap marad. Újabb sikertelen szökési kísérlet. A foglyok türelme fogytán és mintha rabtartóik is erre játszanának rá…

 

[1915.] Március 11. A francia nyelvet Breyel gyúrjuk. Nagyon nehéz tanulni, az ember agya nem működik úgy, mint rendesen. – Ma azt írta egy szerb újság, hogy Olaszország biztosan ellenünk indul és Bülow a Monarchia háta mögött ígért Olaszországnak területi engedményeket.

12. Popovics alezredes még télen kiadta ezt a rendeletet, mely szerint köztünk nincs rangkülönbség, az ezredes éppen olyan hadifogoly, mint a kadett. Igy történik aztán, hogy egyes tisztjelöltek oly pöffeszkedő viseletet tanúsítanak a tisztekkel szemben, hogy már az igazán megbotránkoztató. Hisz csak kerüljünk haza, majd másképpen neveljük ezeket az önkéntes urakat. – Ha itt csúnya idő van, akkor majd megöl az unalom. Kint esik, bent kell ülni ebben a büdös szobában, ahol 60 ember szívja a levegőt.

13. Az oroszok azt jelentik, hogy a németek feladják Varsó támadását, mert eddig még meg sem tudták közelíteni.

14. Singer kadett, aki Lung hadnagyot pofon vágta, 15 napi áristomot kapott a szerb alezredestől. Evvel egybekötve egy parancsot adott ki, melyben megbotránkozásának ad kifejezést, hogy a mi hadseregünkben ily dolgok fordulnak elő, melyek engedetlenségre következtetnek. Ez a gazember Popovics úgy beszél, mintha nem ő miatta tört volna ki köztünk ekkora „Disziplinlosigkeit”.

Nem tudom megszokni ezt a zsíros ételt, többnyire disznóhús van, mert az nagyon olcsó. Igy hát mindig elrontom a gyomrom.

Ezentúl csak 2 lev. lapot szabad hazaírni.

(Írtam Ká. Ferinek. Kaptam egy lapot hazulról)

15. A szerb újságok fenyegető hangon kezdenek Bulgária viselkedése miatt írni. Úgy hallottuk, hogy Albániában lázongások volnának. – Ferenc József betegségéről írnak. – Kár, hogy nem tudok harisnyát stoppolni. Az itteni áruk oly vacakok és drágák, egy-kettőre elszakadnak, az ember kénytelen eldobni és mindig újabbat vásárolni.

16. Minden zöldül, virul, csak a szegény hadifoglyok hervadnak.

17. (Ellától márc. 25, anyámtól márc. 24-ről egy lap)

21. (Írtam Ellának és Klárinak)

(Kaptam 2 lapot Marjantól és 1-et Stein Olgától.)

22. Úgy látszik most egyszerre én is kapok postát.

(Kláritól április 1 és Zanderertól már. 11-ről.)

23. Rubinič, szerb nemzetiségű kadett, aki itt teljesített szerb szolgálatot, és olyan besúgó félét játszott, most kegyvesztett lett. Popovics nem volt vele megelégedve és lecsapta állásáról. Úgy hallom, hogy most elmegy tőlünk és valami szerb hivatalba lép. Hát csak menjen, mert odahaza kötél várja.

Popovics becsukatta Zerner kapitányt, mert a reggeli jelentést, mint szobaparancsnok, egy rongyos darab papiroson küldte be, és nem írta alá. Persze megint kibocsátott egy „napiparancsot”, hogy íme nálunk még egy aktív százados is ily figyelmetlen.

26. Szegény Brey barátomnak meghalt az édesanyja. Hogy mily nagy veszteség ez, azt csak az tudja, akinek igazi szerető édes anyja van. Az én szívem is összeszorult. De el a rossz gondolatokkal!

(Jancsitól 1 lap április 10-ről.)

29. (Írtam anyámnak és Marjannak.)

30. Egy angol újság felosztja teljesen a Monarchiát és Németországot. Itt volt Supilov, egy horvát politikus, aki a horvátokkal tárgyalt és független Horvátországról mesélt nekik. – Popovics becsukatta Frank kapitányt, mert a reggeli jelentésben hanyagul írta alá a nevét. Popovič kiadta a parancsot, hogy a jelentéseket cirill betűkkel kell írni.

Május 1. A „Journal des Balkans”-ban volt egy cikk, mely szerint „a Kárpátoki harcok befejezésükhöz közelednek, és az oroszok óriási veszteségek után kénytelenek voltak föladni a további támadásokat.” Hála Istennek, akkor nincs veszély.

3. Ma a Vöröskereszt révén 20 K[orona] jött részemre.

5. A becsempészett „Journal” írja, hogy a Dunajecen óriási győzelmet arattunk, áttörtük az orosz frontot. A szerb újságok hallgatnak erről. Ugyancsak a németek váratlanul hihetetlen gyorsan betörtek Riga felé és nyomulnak előre. Ezek az első nagy örömhírek számunkra. Mindnyájan kíváncsiak vagyunk mi lesz most?

6. (Írtam Mariska néninek és Zanderernek.)

7. A szerb újságok nagyon bíznak Olaszországban, azt írják, hogy már egész biztos az olaszok beavatkozása ellenünk. Ez szomorú volna. Az oroszok elismerik, hogy a németek már elfoglalták Libaut és Mittau mellett vannak.

(Kaptam Bécsből egy fényképet.)

9. Az orosz jelentések nagy óvatosan beismerik, hogy visszavonulnak a Kárpátokból, de azt úgy tüntetik föl, mint stratégiai szükséget. No, akkor jól van már, ha ők így írnak.

(Mariska nénitől ápr. 23, Kláritól és anyámtól ápr. 13-ról egy-egy lap.)

10. Megkaptam a sürgönyileg kért 100 K[oroná]-t és a Vöröskereszt révén 50 K[oroná]-t. Szükséges is volt már. Ebből a napi 3 Dinárból nem lehet kijönni.

12. (Steintől egy lap április 29-ről.)

13. (Írtam Klárinak és St. Olgának. Sürgönyöztem K. Ferinek, hogy a pénzt megkaptam.)

15. Az új szerb parancsnok, Lazarevics őrnagy váltotta Popovics alezredest, felolvasta nekünk egy fogoly szerb őrnagy levelét, melyben rettenetes módon panaszkodik az osztrák–magyar bánásmód miatt. Nem igen hiszem, hogy a mi cenzúránk ilyesmit átengedett volna.

Andrije Lazarevics  Andrije Lazarevics

„A nisi tiszti tábor egyik parancsnoka, Andrije Lazarevics rendet, tisztaságot, katonás fegyelmet kívánt mindenkitől. De a hadifoglyokban s közöttük a magyar hadifoglyokban is megbecsülte a lovagiasságot, a bajtársias magatartást. Bár az ő parancsnoksága idejében is előfordultak, főleg besúgások folytán megszorítások, büntetések, de voltak esetek, amikor védelemben is részesítette az igazságtalanul megbántott hadifogoly tiszteket. A Gondviselés megható módon fizette vissza Andrije Lazarevicsnek igazságos, emberséges bánásmódját. Az egykori szerb hadifogolytábor-parancsnok később maga is a Monarchia hadifogságába jutott. Bizonyára bosszúból följelentették, hogy fegyvertelen hadifoglyokat Szerbiában minden ok, kihallgatás és törvényes ítélet nélkül, saját kezűleg kivégzett. A följelentés alapján szigorú vizsgálat indult ellene Budapesten, melynek előrelátható eredménye, miután a tagadáson kívül más bizonyíték nem szólt mellette, csak halálos ítélet lehetett. A hadbírói eljárás során, Aggházy Kamill volt nisi hadifogoly századosra hivatkozott, akivel bizonyíttatni akarta, hogy hadifogoly-parancsnoki tisztében mindenkor kötelességszerűen ugyan, de emberségesen és igazságosan járt el. Aggházy Kamill, a súlyosan rokkant és beteg szerbiai hadifoglyokkal együtt még 1915 végén kiszabadult Prizrenből és így személyesen tehetett tanúbizonyságot Budapesten Andrije Lazarevics hadifogoly szerb őrnagy mellett. A tanúvallomás a legteljesebb tárgyilagossággal igazolta, hogy a szerb őrnagy elleni vád alaptalan, mire a vádat elejtették és a lovagias, jellemes gondolkozású ember megmenekült a legsúlyosabb ítélettől.”

(A kép és a szöveg forrása: Hadifogoly magyarok története I. 97. és 113. oldal)

Most alakult köztünk egy kis színtársulat, bevásároltak kosztümöket, még egy kis színpadot is kialakítottak, és miután néhány víg darabot betanultak, bemutatták nekünk. Legalább van egy kevés szórakozásunk.

16. A szerb hivatalos újság közli, hogy a Giolitti olasz kormány lemondott és Salandra lépett föl. Salandra az osztrákellenes párt feje. A szerb hivatalos jelentéseket mindennap kifüggesztik a falra.

A februári szobakutatásnál több tisztnél revolvert és töltényt találtak. A szerb hadügyminisztérium 10-30 napos áristommal büntette meg őket. Az épület sarkában van 6 kamra berendezve mint zárka. Kirchner is köztük van, 15 napot kapott. Szóval itt úgy kezelik a tiszteket, mint nálunk a legénységet.

Azt beszélik, hogy a szerbek át akarnak kelni a Drinán. Az újságok nem írnak erről.

18. Az újságok most egyszerre azt hozzák, hogy az oroszok nagy offenzívát kezdtek Csernovitz ellen. De hogy mi van Galíciában, valamint fent Mittaunál, arról egy szóval sem emlékeznek meg. Azt írják, hogy már csak napok kérdése, hogy mikor avatkozik be Olaszország a világháborúba.

(Kaptam anyámtól 2, Annitól 1 lapot.)

19. A Vöröskereszt révén 64 K[oroná]-t kaptam a mi pénzünkben kifizetve.

20. A szerb minisztérium elrendelte, hogy csoportonként kirándulásokat fogunk csinálni. Persze szigorú őrizet mellett. Ma én is voltam, Ňiska baňán körülbelül 12 k[ilométer]-re, a piroti vasút mentén. Ez egy kis fürdő, tele van rokkantakkal. Néhány internált család is lakik ott. Ezek juttattak hozzánk néhány újságot, melyek szerint verjük az oroszt, és már Przemyślt bombázzák a mieink. Ugyancsak a németek Varsónál óriási erővel támadnak és már előrehaladtak. Egy román újság szerint a Sanon is óriási harcok vannak, szóval ez azt mutatja, hogy az oroszok már a Kárpátok legészakibb lejtőjét is elhagyták.

(Írtam anyámnak és Matild néninek.)

23. A „Glacnik” című újság azt írta, hogy Olaszország megüzente a háborút Ausztria-Magyarországnak.

Kaptam 100 D[inár]-t egy bank útján.

24. Ma tudtuk meg hivatalosan, hogy kitört az olasz háború. Istenem, mi lesz ebből? Remélhetünk most egy győzelemre, mikor majdnem az egész világ ellenünk van. Csak nem fogja ez befolyásolni a galíciai győzelmeinket?

Állítólag Przemyśl körül van zárva. Javorownál győztünk. Ilyen remények játszódnak le, és nekünk ily mostoha állapotban kell mind ezt szemlélni.

(Kaptam 50 D[inár]-t a Vöröskereszt révén.)

25. Azt hiszem, ily szomorú politikai idők még nem jártak felettünk. Örömem volt ma, mert kaptam hazulról fényképeket. Egész nap néztem ezeket a rég nem látott édes arcokat. Anyám kitűnően néz ki.

A politikai téren mindig több sötét felhő tornyosul népeink fölött. Mi lesz, ha még Románia is ellenünk jön, akkor csak egy csoda menthet meg a romlástól.

(Kaptam Kláritól április2, 17 egy dátum nélkülit és 3 május 3, 7 és 8-ról.)

27. (Kaptam Marjantól május 10-ről egy lapot.)

(Írtam Klárinak és Anninak.)

29. A „Journal” írja, hogy a mieink nagy győzelmet arattak Przemyśltől észak-keletre. Bár csak így folyna ez tovább, és az olasz beavatkozás ne zavarna.

Az olaszok átlépték a Tiroli és Görzi határokat. Egy szerb újság már azt is írta, hogy az olaszok Dalmáciában kikötöttek és partra szállítottak csapatokat. Ezt teljesen lehetetlennek tartom. – Két olasz hajó elsüllyedt.

(Kaptam anyámtól egy lapot ápr. 28-ról.)

30. (Kaptam Kláritól április 20-ról.)

31. (Kláritól egy lap április 29-ről.)

Június 2. Bordas, Winternitz, Aschauer és Blum megszöktek. Mind a négyen a mi színtársulatunk vezetői. Így többször kimehettek a városba bevásárolni, és így volt civilruhájuk, amelyben megszöktek. Nagy riadalom, lótás-futás. Mindjárt betiltották a rétre való sétálást. 7 órakor este a szobákban kell tartózkodni. Van külön út az árnyékszékre és ha valaki csak egy lépéssel is letér erről az útról, azonnal lelövetik. Nappal csak az udvaron szabad tartózkodni.

A 2 szobaparancsnokot, ahonnan megszöktek, 30 napra lecsukták. (Kárpáthy és Weidinger kapitányok.) (Kárpáthy ül ezenkívül még 30 napot a pisztolyok miatt, melyeket nála leltek.)

A kantint bezárták. Ezen két szobából elvették a kiszolgáló legénységet, úgy hogy az urak maguk kénytelenek mindent csinálni.

Pašić Živojin Mišić vajda társaságában 1914 őszén Szobarészlet
(Forrás: Szöllősy Aladár: Szerb hadifogság. Szerbia, Albánia, Itália 1914-1918. Budapest, 1925. 32. oldal)

3. Végtelen düh, harag fog el ezen barbár intézkedések ellen. Most még néhány szigorított rendszabály: Az ablakokat este 7-től reggel 6-ig nem szabd kinyitni. Ez a legnagyobb büntetés, mert megfúlunk ebben az összezsúfolt helyiségekben. Nappal nem szabad az ablakon keresztül beszélni egymáshoz. Az árnyékszékre gyorsan és egyedül kell menni. (Kovačevic ezredesünket, aki beteg és csak nehezen, lassan jár, a szerb őr puskatussal hátba vágta, mert nem ment gyorsabban.) Azt mondják, hogy ezeket a szigorításokat maga a szerb minisztérium rendelte el. Ha legalább fel lehetne valahol ez ellen szólalni, nem emelhetünk sehol sem panaszt ezek miatt.

(Írtam nagymamának és mamusnak.)

5. Az embernek most már elvész a türelme. Minden nemesebb érzést lábbal tipornak ezek a kutyaszerbek. Krsznics, egy szerb baka, aki mintegy a tolmács szerepét játssza itt, felpofozta Heinrich hadnagyot, azért, mert az udvaron egy lócára ült le, ahol állítólag tegnap megtiltották az ülést. Krsznicsnek ezen munkájában segített egy káplár, a mi katonánk (szerb), aki a parancsnokságnál teljesít szolgálatot. Heinrich feljelentette a dolgot Lazarevics őrnagy parancsnokunknak, kíváncsi vagyok, mit fog az ebben az ügyben tenni. – Alig bírja az ember magát fékezni, úgy látszik, mintha ki akarnának hozni türelmünkből, hogyha elvesztjük a sulykot, hát lelövöldöznek. Ma is ezen pofozkodásra csoportosultunk az udvaron és már majdnem nekirohantunk volna Krsznicsnek, de akkor leszaladt a szerb őrség fölfegyverkezve és erre szét kellett mennünk, mert különben egyszerűen lelövöldöznek. – Ezek a szerbek nem tudják mi az „tiszt”, a kutyával szoktak így bánni, nem velünk. Nem tudják, mit csináljanak tehetetlen dühükben, mert 4 tisztünknek úgy látszik sikerült már megszökni.

6. Ma kaptam egy csomó lapot. Kláritól máj. 1., anyámtól máj. 12., Sanyitól máj. 15., Leindl b. máj. 1., Fricitől ápr. 23., Marika nénitől május 1., és Ellától május 22-ről egy fényképet.

7. A szökevényeket elfogták. Ez nagyon lesújtott mindnyájunkat, mert már abban remélhettünk, hogy otthon elmondják az itteni állapotokat. – A csehek és szerbek az összes szigorított intézkedések alól kihúzták magokat, ők úgy csinálnak, mintha rájuk ezek a rendeletek nem vonatkoznának. – Le kell adni az összes szerbiai térképeinket, villamoslámpát, iránytűt stb. Most megint nem visznek fürödni, az újságolvasást betiltották. Annyit azonban mégis megtudtunk, hogy Przemyśl a kezünkben van, az oroszok rettenetesen kikaptak és az olaszok nem tudnak semmit sem elérni.

8. Ma megengedték, hogy éjjel a felső ablakokat kinyissuk.

9. (Mamustól egy lap máj. 24-ről.)

10. (Írtam anyámnak és Guszta néninek.)

12. A szökés miatt be kellett jönni a városból egy féllábú kadettnak, aki eddig kint lakhatott a városban. – Nagyon el vagyok keseredve. Mindig eszembe jut szegény, azaz inkább boldog Radich iskolatársam, akinek már nem kell többet szenvedni ezen a földön.

13. A kantint újra megnyitották. Persze ezen csak a szerbek nyernek, hát ezt megengedi a dicső minisztérium. Mi meg rá vagyunk szorulva, kénytelenek vagyunk minden szükséges dolgot ott vásárolni.

14. (Ellától egy lap máj. 19-ről.)

16. (Feritől máj. 15. és 31., Kláritól jún. 2-ról egy lap.)

17. (Írtam Ferinek és Ellának.)

18. Már néhány nap óta beszélik, hogy Lemberg a mi kezünkben van. Chavlinál, aztán a Prut és Dnyeszter között szintén megvertük az oroszt. Állítólag az olaszok csúfos vereséget szenvedtek Görznél. Ezek a hírek a városból szivárognak be hozzánk. Ma itt volt az amerikai követ egy nemzetközi bizottsággal megnézni a bánásmódot. Előadtuk panaszainkat, megígértek, hogy lépéseket tesznek ezek miatt a szerb kormánynál.

19. (Anyámtól egy lap jún. 3 és 6-ról.)

21. Egy új fogoly főhadnagy, (Mátray) jött ide. A minap fogták el a Duna egyik szigetén. Sokat mesélt a hazai állapotokról. Persze más fényben beszélt el mindent, mint ahogy azt mi eddig tudtuk. Az olaszok nem érnek el semmit, az oroszok általános visszavonulásban vannak. Csak az a baj, hogy a háború még sokáig fog tartani. A német tengeralattjárók nagyban működnek. Bulgária még nem mozdul. Románia nagyon ravasz, alattomos politikát folytat.

22. (Lapok mamustól és Kláritól jún. 9-ről.)

23. (Marianntól máj. 23. és St. Olgától máj. 24.)

Az újságok olvasását a legszigorúbban eltiltották. – Beszivárgott hírek szerint verik az oroszt a Dnyeszteren. Békehíreket is pengetnek.

25. Valaki ma megtudta közülünk, hogy Lemberg a mi kezünkben van.

Olaszország és Szerbia között ellentétek támadtak az Adria miatt. – Rava Ruszkánál óriási győzelmet arattunk volna.

26. Egy lev. lap Jenőtől jún. 11-ről.

Sok berúgás van most, ünnepeljük a sok győzelmet. – Minden éjjel egy csendőr és egy detektív végig járják a szobákat és megszámolnak.

27. Néhány bajtársunkat orvosi engedéllyel kivezették a kórházba. Az utcán vett az egyik újságot, erre az őr följelentette az illetőt, most becsukták. Egyáltalán most mindig tele van az áristom.

28. Szomorú évforduló. Ferenc Ferdinánd meggyilkoltatása. Hogy gyűlölöm ezeket a szerbeket.

29. (Lapok anyámtól május 28. és június 12-ről.)

30. A szökés óta ma vittek megint fürödni. Pedig itt minden nap ránk férne, oly meleg uralkodik itt.

Július 1. A kórházból 2 orvosunk megszökött, de elcsípték őket, most szintén itt vannak becsukva. Bordásékat Kragujevácban őrzik.

(Írtam anyámnak és Jenőnek.)

2. Most nagyon szigorúan őriznek minket. A fürdést megint letiltották, mert észrevették, hogy útközben újságokat vásárolunk. Akinek az orvos megengedi, az kap itt meleg vizet egy kádban. – Minden rendeletnek az áthágása több napi áristommal büntettetik. – Éjjel csendörök járják végig a szobákat, többször, azt nézik, hogy vajon nem szökött-e meg valaki. Borzasztóan el vagyok keseredve.

7. Most megint megengedték a fürdést és az újságolvasást is. Állítólag tárgyalások voltak a Monarchia és Szerbia között, de nem vezettek semmiféle eredményre. A szerbek nem szűnnek meg követelni Boszniát, Dalmáciát, Dél-Magyarországot, Krajnát, Isztriát és Horvát-Szlavónországot mint külön királyságot. Ez az elvakított nép meg van győződve, hogy mind ezt meg fogják kapni. Az Adriai partot persze szintén óhajtják.

8. Az újságok fantasztikus tervekről írnak. Így pl. azt mondják, hogy Olaszország és a többi szövetséges Szerbiába küld egy nagy hadsereget és így támadják meg délről a Monarchiát. – Bulgária Törökországgal tárgyal az Enos-Midiai vonal birtokáért. A négyes szövetség fenyegeti Bulgáriát. Majorescu román miniszter Bécsbe és Berlinbe utazik. – A franciák panaszkodnak, hogy a németek nagyon meg vannak erősítve, nem lehet őket eredményesen megtámadni. – Egy orosz újságcikk is le van közölve: ez szidja a Monarchiát, hogy az oroszokat támadják és nem a szerbeket, a világháború tulajdonképpeni okozóját, hogy miután a szerbek kétszer kiverték az osztrák hadsereget, most nem merik már harmadszor megtámadni? és hogy Németország és a Monarchia használták fel okul Szerbiát, hogy általa keverjék bele a világot a háborúba és most csak a barbárok elpusztítják a kultúrát.

(Anyámtól egy lap jún.18-ról.)

Következő rész: „Félek, hogy szellemi állapotunk nem lesz a legtisztább, mire hazaérünk”

Összes rész: A halálmars krónikása – Szakraida István naplója

Szólj hozzá!

Címkék: szerbia hadifogság hadifogoly 1915 hadifoglyok Nis Szakraida István

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr9615996756

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Kiadványaink

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

Nincs aktuális programajánló.

Utazás

Dér Zoltán visszaemlékezései

Kiállítás

Kiállítások az I. világháborúról

süti beállítások módosítása