A 26-os gyalogezred felvonulása és tűzkeresztsége

2014.08.27. 11:51 :: Miklós Tamás

Száz éve ezekben a napokban zajlott az osztrák–magyar győzelemmel végződő kraśniki csata, amelynek során az esztergomi 26-os közös gyalogezred átesett a tűzkeresztségen. Az ezred történetének e sikeres, ám súlyos veszteségeket követelő fejezetéről szól az alábbi bejegyzés.
 

 

Az általános mozgósítás a győri békehelyőrségben érte a cs. és kir. 26. gyalogezredet. 1914. július 31-én. Esztergomban, a hadkiegészítő kerület központjában ekkor csak az ezred III. zászlóalja és a pótzászlóaljkeret állomásozott. Borotha Livius ezredes ezredparancsnok még ezen a napon kiadta rendelkezéseit a mozgósítást illetően, amelynek első napja augusztus 4. volt.

A Győrben állomásozó 3 zászlóalj kerete és az ezredtörzs augusztus 5-én délután 2 és 5 órakor, két lépcsőben érkezett meg Esztergomba. A város lakossága ujjongva köszöntötte a bevonulókat. Augusztus 6-ára megalakult a tábori ezred, és a Mária Terézia téren felállított oltárnál istentiszteleten vett részt, melyet Lukáts Dezső tábori lelkész tartott. Augusztus 7-én az I. és II. zászlóalj virágokkal feldíszítve a vasútállomásra vonult, ahonnan vasúton északra, Galíciába szállították őket. Másnap a másik két zászlóalj, az I-IV. géppuskás szakasz és az ezredtörzs is útnak indult a lelkes lakosság kíséretében. A vasúti szállítás a Budapest – Hatvan – Kassa – Eperjes – Rzeszów útvonalon történt.

Az esztergomi 26. gyalogezred 3. századának katonái Körmöcbánya városától ajándékozott zászlóval a Tolnai Világlapjában Az esztergomi 26. gyalogezred 3. századának katonái Körmöcbánya városától ajándékozott zászlóval a Tolnai Világlapjában

Augusztus 11-én délelőtt utolsó lépcsőként a IV. zászlóalj is beérkezett a felvonulási területre. Augusztus 14-én az egész ezred átkelt a San folyón, majd 22-re elérte Janówot. Augusztus 23-án az ezred elhagyta a települést, majd Andrzejównál foglalt állást. Miután a beérkező honvéd csapatok felváltották a 26-osokat, Modliborzyce felé vonultak tovább. Ezen a napon esett el az ezred első hősi halottja: este 10 órakor a 16. század egyik szakaszát Makay főhadnagy parancsnoksága alatt felderítésre küldték ki. A század Polichnától északra az erdőben hirtelen gyalogsági tüzet kapott, s a tűzharcban Jozefini Mihály gyalogos fejlövéstől találva hősi halált halt.

A kraśniki csata A kraśniki csata
(Doromby József – Reé László: A magyar gyalogság című kötetből)

Az 1. hadsereg főerői augusztus 25-én a reggeli órákban megindultak Kraśnik felé. A 26-osok ezen a napon estek át a tűzkeresztségen, amikor a jobbszárnyon Stróżára támadtak. Az odavezető út egy erdőn keresztül vezetett, de még mielőtt az ezred elhagyhatta volna az erdőt, az orosz csapatok heves puskatűzzel fogadták az elővédet. Még közvetlenül az erdő széle mögött harci alakzatot vett fel az ezred, és kinyomulva az erdőből széles arcvonalban az alacsony magaslat ellen nyomult. A jobbszárnyról tüzérségi tüzet kapott az ezred, amely annyira megzavarta a támadást, hogy az ezred és az előző nap már Szastarkára irányított cs. és kir. 83. gyalogezred egyes századai rossz arcvonalat vettek fel kelet felé. Borotha ezredes előrelovagolt és személyesen avatkozott be a kialakult helyzetbe, s kiigazította az arcvonalat. Ezzel egyidejűleg Koczian alezredes támadása a III. zászlóaljjal északi irányba vetett vissza egy nagyobb orosz csoportot.

Az ezred hadiútja 1914 augusztusában az északi harctéren Az ezred hadiútja 1914 augusztusában az északi harctéren
(Forrás: HM HIM)

A II. és III. zászlóalj Koczian alezredes vezetésével Stróżán keresztül nyomult előre oly eredményesen, hogy az ellenség délután 4 órára teljesen megfutott. A 26-osok vesztesége 1 fő súlyos és 6 fő könnyű sérült volt.

Augusztus 26-án az ezred Wola Studzieńskára menetelt, és a 27-ére virradó éjszakát a falutól délre sátrakban töltötték.

A cs. és kir. 33. hadosztályparancsnokság parancsa augusztus 27-ére csak annyit írt elő az ezred számára, egyelőre a Majdan Jeziorka – Stara Wieś vonalat érje el kölcsönös támogatással; és maradjon ott a további parancsig. Azonban, amint az elővéd I. zászlóalj Klempa őrnagy parancsnoksága alatt elérte ezt a vonalat, az oroszok heves és precíz tüzérségi tüzet zúdítottak rá. Ezzel egyidőben Rudnik felől, ahol a szomszédos cs. és kir. 14. gyaloghadosztály nyomult előre, heves harci zaj hallatszott. Ekkor Borotha ezredes a támadás mellett döntött.

A főcsapat már északnyugati irányban áthaladt M. H. Józefówon és a 83. gyalogezredhez csatlakozva benyomult az erdőbe, ahol heves harc tört ki. Az elővéd jobb oldalvédszázada az oroszok támadása következtében felbomlott és megindult visszafelé. Borotha ezredes azonban tovább folytatta a támadást. A súlyos harcok ellenére a 26-osok végül visszavetették az orosz erőket. Az eredmény olyan hatásos volt, hogy a győzelemittas I. és III. zászlóalj egészen estig üldözte a visszavonulókat. Estére a két zászlóalj közel 12 km-re a frontvonal előtt, a Leśniczówka – Gałezów vonalban állt, és csak az ezredes parancsára tértek vissza késő éjszaka Majdan-Jeziorkára.

Ezekben a harcokban esett el Rencz László főhadnagy. Ő volt az ezred első tiszti hősi halottja. Az ezred összvesztesége kb. 250 főt tett ki.

Találkozóharc Bychawánál

A cs. és kir. 33. gyaloghadosztály augusztus 28-ára kiadott parancsának értelmében Borotha ezredes csoportjának a Kosarzewka-völgytől nyugatra húzódó magaslatokon Zdrapyba kellett előnyomulnia. A csoport reggel 7 óra 30-kor indult meg Majdan-Jeziorkától északi irányba, és a 14. és 33. gyaloghadosztályok között nyomult előre. A hadoszlop délelőtt 10 óra körül elérte az M. H. Leśniczówkánál lévő magaslatot, Bychawától északnyugatra. Ezzel egyidőben a Kosarzewka-völgyben, egy Iżyce Tuszów területéről lassan délnek húzódó, sűrű porfelleget figyeltek meg, amelyből egy nagyobb ellenséges gyalogsági oszlop közeledésére következtetett az ezredparancsnok. Az északnyugati irányból hallható harci zaj is az ellenség jelenlétére utalt.

11 óra 45-kor érkezett meg 33. gyaloghadosztály parancsa, amely szerint Piotrowice, Iżyce vonalában erős ellenséges állásokat állapítottak meg, Ossowa és Olszowiec környékén pedig csak gyenge gyalog- és lovas járőröket figyeltek meg. A parancs szerint a hadosztály főoszlopának Bychawától ÉK-re a 269-es csúcsra, Borotha ezredes oszlopának Zdrapynál csatlakozva, a Kosarzewka-völgytől Ny-ra húzódó magaslatokra kellett előnyomulnia. A 14. gyaloghadosztállyal az összeköttetést Pawłównál kellett felvenni.

Ütközet Bychawánál Ütközet Bychawánál
(Forrás: HM HIM)

A Bychawa – Strzyżowice út mentén az ezred harcalakzatot vett fel. Az első lépcső jobbszárnyán a II. zászlóalj, tőle balra a IV. zászlóalj állt; a III. zászlóalj a második, az I. zászlóalj pedig a harmadik lépcsőt alkotta. A tüzérség Grodzany környékén csoportosult azzal a feladattal, hogy az ellenség esetleges előnyomulását a Kosarzewka-völgyben tűz alá vegye.

Az ezredparancsnok visszaemlékezése szerint az azonnali előnyomulásról már nem lehetett szó, „mert ennek egyrészt a 14. gy.h.o-val összhangban kellett volna történnie, másrészt véleményem szerint ezen magaslatok elérése már harc nélkül nem volt lehetséges, amennyiben a sejtésem az Izycénél lévő porfellegekre vonatkozóan helyesnek bizonyult.”

Délután, 14 óra tájában Bychawkától keletre ellenséges tüzérség tűnt fel, amelyet a hadoszlop tüzérsége a 14. gyaloghadosztály tüzérségével együtt rövid idő alatt elűzött.

Osztrák-magyar tüzérség az északi harctéren Osztrák-magyar tüzérség az északi harctéren
(Forrás: A Világháború képes krónikája, 9. füzet, 1914. dec.6.)

15 óra tájában a 14. gyaloghadosztály jobbszárnya a Pawłówtól keletre lévő magaslat irányában fejlődött fel. Ebben a pillanatban Borotha ezredes felismerte, hogy ha a gyanúja a Kosarzewka-völgyben előnyomuló erős ellenséges oszlopról beigazolódik, a hadosztály támadása végzetes következményekkel járhat, ezért a 14. hadosztály jobbszárnyának védelmére, a Kosarzewka-völgyben lévő ismeretlen körülmények tisztázására, valamint hogy elkerülje a saját hadosztályfront áttörését, az ezredparancsnok úgy döntött, hogy teljes erővel északi irányban beavatkozik a harcokba.

Ennek megfelelően a II. zászlóaljnak jobbszárnyával a 14. hadosztályhoz csatlakozva a Pawłówtól keletre fekvő erdő keleti szegélye irányban, a IV. zászlóaljnak pedig jobbra csatlakozva Zdrapy ellen kellett támadnia. Eközben riadóztatták a hátrébb lévő I. és III. zászlóaljakat is, amelyeket a második lépcsőben jobbra lépcsőzve állítottak fel, hogy szükség esetén vagy Pawłów, vagy pedig Zdrapy irányában legyenek bevethetőek.

Alig érték el a tűzvonal zászlóaljai a Zdrapytól Pawłówra húzódó hegyhátat, Wierciszów irányából heves ellenséges oldalazó tüzérségi tűzben, a túlerőben lévő ellenséggel találkozóharc fejlődött ki. A tűzlépcsőben lévő zászlóaljak 2 századot a rajvonalba rendeltek, 2 századot pedig tartalékban tartottak vissza.

Támadó gyalogság 1914 őszén Támadó gyalogság 1914 őszén
(Doromby József – Reé László: A magyar gyalogság című kötetből)

A támadás során az első vonal alighogy áthaladt a Zdrapytól nyugatra vezető úton, heves puska- és géppuskatűzbe került. A századok átgázoltak az első orosz vonalon, de mire a megérkeztek a magaslatra, már az összes század az első vonalban volt bevetve. Ekkor a 14. gyaloghadosztály jobb- és az ezred balszárnya a magas tiszti veszteségek miatt megingott (elesett többek között a II. zászlóalj parancsnoka is), ezért az ezredparancsnok a III. zászlóaljat a pawłówi erdő irányában vetette be, amellyel sikerült elhárítani a kritikus helyzetet.

A késő délutáni órákban a Zdrapynál még mindig fenyegető áttörés megakadályozására az I. zászlóaljat a bychawkai templom irányában vetették be, hogy közvetlenül zárja le a Kosarzewka-völgyet, ahol egyre jelentősebb orosz tömegek gyülekeztek déli irányban. Zdrapy déli részét a saját csapatok felgyújtották, hogy ezzel akadályozzák meg az ellenség további előnyomulását.

A súlyos harcok és a túlerőben lévő orosz gyalogság dacára az ezred és a 14. gyaloghadosztály balszárnya mintegy 3 órás kemény küzdelem árán visszavetette az ellenséget, miközben az ezred balszárnya egészen a 241-es magaslatig jutott előre. A gyalogsági harc mélyen benyúlt az éjszakai órákba, és az oroszok teljes vereségével végződött.

Lőállás Kraśniknál éjszaka Lőállás Kraśniknál éjszaka
(Forrás: A Világháború képes krónikája, 9. füzet, 1914. dec.6.)

Ütközet után

Zdrapynál az ezred súlyos veszteségeket szenvedett: 9 tiszt és 50 fő legénység hősi halált halt; 20 tiszt és 780 fő legénység megsebesült; 282 fő eltűnt. Ezzel szemben a 26-osok 137 orosz katonát és 2 orosz tisztet (közöttük egy ezredest) ejtettek foglyul.

Sebesült orosz foglyok az elszállítást várják Sebesült orosz foglyok az elszállítást várják
(Forrás: A Világháború képes krónikája, 9. füzet, 1914. dec.6.)

Az ütközet után a II. és IV. zászlóalj M. H. Grodzanynál gyülekezett. A III. zászlóalj és az I. zászlóalj részei pedig az éjszakát még a csatatéren töltötték. Augusztus 29-én reggel az ellenség még egyszer támadást intézett a 26-osok ellen, de ezen próbálkozásuk is kudarcba fulladt. Másnap Bychawán keresztül Olszowiecre menetelt az ezred, ahol azt a parancsot kapta, hogy támogatásként bocsásson 2 zászlóaljat Lieb vezérőrnagy rendelkezésére, a többi hadosztálytartalékba került. Ennek értelmében a II. és III. zászlóaljat Lieb vezérőrnagy alá rendelték, és a 280-as magaslatra meneteltek Piotrkówtól nyugatra. A többi zászlóalj végül nyugalomban állíthatta fel sátrait. Ide érkezett be az I. menetzászlóalj is Esztergomból, amelyből pótolhatták az ezred első személyi veszteségeit…

A bejegyzés a tudományos műhely rovatunkban megjelent tanulmány rövidített változata.

8 komment

Címkék: esztergomi 26–os közös gyalogezred

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr876640581

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Titus Pullo Urbino 2014.08.27. 12:15:51

A dédapám ebben az ezredben szolgált gyalogosként, a 26. gyalogezred IV. zászlóalja 7. menetszázadának tartalékos gyalogosaként Czarkowy község mellett, az első przemysl-i csatákban 1915. január 2-án esett fogságba, majd hét év Szibéria után egészségesen (a kisebb fagyási sérüléseket leszámítva) hazajött a családjához Sárisápra (Vlagyivosztokból Calcutta, Suez és Fiume érintésével). Fényképének elemzése:
- a lövészbojt az nem sima, hanem mesterlövészbojt (a zsinór aranyszínü, a bojtok pirosak);
- az ügyességi jelvény az távbecslő kitüntetés, elég jellegzetes a madár kontúrja felül;
- a nadrág az a ún. nyári pantalló, ami fehérítetlen zsávolyból készült.

Bottka Mária Hajtmanova 2014.12.29. 11:14:07

Nagyapám Bárczi László is ebben az ezredben szolgált és az "Ivangorodi csatában" 1914 okt.26-esett orosz hadifigságba. Túlelte, hazajött 1920 okt.14-én és mot a 100.évfordulóra kiadtam hadifogoly naplóját Bottka Mária" Szibéria-fogság-hazatérés" címen Szlovákiában. Örülnék ha a Magyarországi olvasó is betekinthetne ebbe a naplóba. E-mail :hajmar@pobox.sk

Miklós Tamás 2014.12.29. 12:52:01

@Bottka Mária Hajtmanova: Kedves Mária! Köszönjük szépen az ajánlást!

vígutca526 2015.01.05. 15:31:21

Dédnagyapám,Lakati Lajos is ebben az ezredben szolgált. Megtaláltam a nevét a Monarchia első világháborús veszteséglistáján. (Verlustliste-ben) A talált információk szerint hadifogolyként vitték ki Csitába 1916-ban.1917-ben megsebesult ott kint.
1916.01.22.értesítőben szerepel,hogy hadifogoly Csitában,vajon mikor és hol eshetett fogságba?

Miklós Tamás 2015.01.06. 09:08:24

@vígutca526: A veszteséglisták esetében néha egészen hosszú idő is eltelhetett az esemény (hadifogságba esés) és annak megjelenése között, ezért nehéz lenne ez alapján megmondani, hogy pontosan mikor és hol esett hadifogságba az Ön dédnagyapja. A cs. és kir. 26. gyalogezred 1915. október 27-étől egészen 1916 februárjáig Nowo Aleksiniectől 1/2 km-re nyugatra volt állásban. Elképzelhető, hogy itt került hadifogságba az Ön dédnagyapja. Üdvözlettel, MT

szaszilka 2016.12.26. 20:59:11

Miklós Tamás: Köszönöm szépen a választ.Kérdés, hogy hol találok a 26. gyalogezredről bővebb információt a neten?

MikTa 2017.01.23. 21:43:06

@szaszilka: Kedves Szaszilka! Elnézését kérem, az itteni profilom a régi e-mail címemmel van összekötve, ezért nem vettem észre idáig, hogy írt.
Sajnos a 26. gyalogezred első világháborús szereplését még nem dolgozták fel. A két világháború között terveztek egy emlékalbumot, azonban sajnos a terv nem valósult meg. Az ezred világháborús tevékenységével kapcsolatban szívesen megosztom Önnel a rendelkezésemre álló adatokat.
Üdvözlettel: MT

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Adó 1%

Programajánló

 

Ösztöndíj

 

Utazás

 

Kiállítás

süti beállítások módosítása