„A szükséges szellemi és testi rátermettség”

2015.04.08. 07:30 :: KissGábor

Hadkötelezettség, sorozás, egészségügyi alkalmasság az osztrák–magyar haderőben az I. világháború idején

Az osztrák–magyar haderő kötelékébe történő belépéshez szükséges egészségügyi, testi alkalmasság alapfeltételeiről törvény rendelkezett. Az alkalmasság a sorozáson dőlt el, ahol öt kategóriába sorolták az ifjakat. Posztunkban bemutatjuk az állítás és sorozás rendjét, mindezek mellett pedig képet kapunk a katonai szolgálat elkerülésének különféle törvényes és törvénytelen lehetőségeiről is…

 

Az I. világháború idején az osztrák–magyar haderő kötelékébe történő belépéshez szükséges egészségügyi, testi alkalmasság alapfeltételeiről törvény rendelkezett. Ekkoriban Magyarországon az uralkodó által 1912. július 5-én szentesített XXX. számú törvénycikk, a Monarchia fennállásának utolsó véderőtörvénye határozta meg az alapvető követelményeket. A törvény továbbra is a 21. életévben állapította meg az állításkötelezettség korhatárát, vagyis minden, a 21. életévébe lépett férfi lakost az illetékes törvényhatóságok névjegyzékbe vettek, listát állítottak fel róluk. Sok esetben az állítási listát összeírási lajstromnak is nevezték.

Összeírási lajstrom Összeírási lajstrom

A települések a névjegyzékeket vagy lajstromokat születési évfolyamonként az adott évi keresztelési anyakönyvek alapján vették fel: belekerültek a listába a településen élők, valamint a nem a településen születettek nevei is. Külön lista tartalmazta a település azon szülötteinek a neveit, akik ismeretlen helyre távoztak. A listák összeállításánál alapvetően nem a születési hely, hanem az illetőségi hely számított. A 21. életévét betöltött fiatal 3 évig volt állításköteles. Ezen idő alatt mindenféleképpen meg kellett kapnia az alkalmasságára vonatkozó végleges döntést, illetve a beosztását. A dokumentumok tartalmazták a pontos születési adatokat, a szülők neveit és a lakcímet. Az ismeretlen helyen tartózkodók esetében még a keresztszülők, valamint a bába nevét is feltüntették.

Ismeretlenek lajstroma Ismeretlenek lajstroma

Az alkalmasság a sorozáson dőlt el, ahol alapvetően öt kategóriába sorolták az ifjakat: alkalmas, kevésbé alkalmas, ez idő szerint alkalmatlan, fegyveres szolgálatra alkalmatlan, minden szolgálatra alkalmatlan. A besorozottakról, a katonának alkalmas ifjakról, a regrutákról egy külön névjegyzék készült. A nevek mellett már a beosztási hely is szerepelt, pontosabban az, hogy az illető a cs. és kir. haderő vagy a m. kir. honvédség kötelékébe került-e. Azt, hogy az illetőt melyik hadseregbe osztották be, sorshúzással döntötték el. A 13 fős csoportokra osztott állításkötelesek közül minden 4., 8. és 13. fiatalembert osztották be a honvédséghez. A szerencsésebbeknek azonban mégsem kellett az ekkor kötelezően letöltendő minimum 2, de a lovasságnál 3, sőt a haditengerészetnél 4 éves tényleges szolgálati időt leszolgálni. Ezt az a védtörvényi szabályozás tette lehetővé, amely az évente behívható újoncok számát maximalizálta. A világháború előtti évben a haderő évi úgynevezett újoncjutaléka 159 000 fő volt, amelyből megközelítőleg 25 000 fő került a m. kir. honvédség állományába. Így aki e meghatározott keretszámba nem fért bele, úgynevezett póttartalékba került. Ez azt jelentette, hogy a póttartalékosoknak a törvény értelmében ekkor csupán 10 heti újonckiképzésre kellett bevonulniuk. Ők viszont – szemben a tényleges szolgálatot teljesítettekkel – nem 10, hanem 12 esztendőt töltöttek tartalékos állományban. A tartalékos szolgálatot teljesítő csak bejelentés mellett hagyhatta el hosszabb időre az illetőségi helyét. A lakhelyelhagyást az úgynevezett jelentőkönyvben vezették, megjelölve a tartózkodás helyét és várható idejét.

 

A tartalékban töltött esztendők után következett a népfelkelő szolgálat, amely a világháború előtt a 41. életév betöltéséig, majd a világháború során fokozatosan emelkedve 57 éves korban ért véget. Ténylegesen azonban népfölkelési szolgálatra csak az 1865-ös évfolyamból hívtak be. A népfelkelői szolgálat egyébként 18 éves korban kezdődött. Béke idején azonban a 18 évesek összeírására, sorozására, illetve behívására nem került sor. A világháború idején persze már előfordult a 17. életévükben járók behívása is, igaz, elsősorban önkéntes jelentkezés alapján.

A címben idézett sor, amelyet az említett véderőtörvény 14. § b) bekezdésében találhatunk meg, részletesebben nem tárgyalja a szükséges fizikai és egészségügyi feltételeket. Erről a IV. fejezetben (állítási eljárás és sorozás) olvashatunk. A 48. § szerint az állításkötelezett egészségügyi vizsgálatakor legelső teendőként a kiállítandó anyakönyvi lapon a testmagasságot kell feljegyezni. Eztán következtek a személyiségi jegyek és az egyéb testi jellemzők.

Anyakönyvi lap Anyakönyvi lap

Ebből következik, hogy az alapvető szempont a meghatározott, legalacsonyabb testmagasság elérése volt. Aki legalább a 152 cm-es testmagasságot elérte, alapvetően a cs. és kir. hadsereg, valamint a m. kir. honvédség és cs. kir. Landwehr kötelékébe is megfelelt. Meghatározott szakmával, képességgel rendelkezők, elsősorban hivatásos szolgálatra jelentkező kisegítő személyzet (pl. irodai szolgálat) számára elegendőnek bizonyult a 150 cm-es testmagasság is. A mérést természetesen cipő nélkül végezték. Ez a magasság ma már igencsak alacsonynak tűnik, sőt egyenesen törpeméret. Ehhez azonban tudni kell, hogy a száz évvel ezelőtti átlagmagasság 160 cm körüli volt. Egy 170 cm-es testmagassággal bíró katona akkoriban már-már óriásnak számított.

A következő paragrafus az orvosi vizsgálat menetét is részletesen szabályozza. A vizsgálatot a kijelölt katonaorvos végezte, akinek előírás szerint – ügyelve az állításkötelezett „érzékenységére” – minden esetben paraván mögött, a bizottság vizslató tekintetétől védve kellett dolgoznia. Arról azonban, hogy a vizsgálat valóban ilyen körülmények közt történt, persze lehetnek kétségeink. A bizottságban mint elnök egy a cs. és kir. haderőhöz vagy a honvédséghez tartozó tiszt, valamint egy fő a polgári hatóságtól és természetesen a vizsgálatot végző katonaorvos vett részt. Mellettük általában még 1-2 önkormányzati képviselő is helyet foglalt. Az írnoki teendőket a közigazgatási hatóság alkalmazottja, a segédszolgálati feladatokat pedig a honvédség szükséges számú altisztje látta el.

 

Sajnos, a sorozóbizottságok munkájára vonatkozóan a katonai levéltárakban sem Budapesten, sem pedig Bécsben nem sok irat található. Magyarországon még az állítási és sorozási listák többsége, sőt a korszak katonai anyakönyvi lapjainak teljes egésze elkallódott. A Hadtörténelmi Levéltárban még hírmondó sem maradt belőlük. Szerencsére a bécsi Hadilevéltárban a későbbi Burgenland tartományhoz tartozó, Magyarország nyugati megyéitől elcsatolt települések dokumentumai ma is megtalálhatóak. Nagy részük persze magyar nyelvű dokumentum. Így legalább ismerjük a felhasznált iratfajtákat. (Ezeknek a dokumentumoknak a másolatai képezik a poszt illusztrációit.)

A katonai szolgálat elkerülésének lehetősége már a sorozáskor felcsillant. Bizonyára sokunknak van még ilyen irányú tapasztalata. Akkor sem történt ez másképpen. Hiszen aki a sorozási bizottság egyik-másik, vagy szerencsés esetben magával a bizottság katonaorvos tagjával ilyen-olyan ismeretségben volt, számíthatott az egészségügyileg alkalmatlan minősítésre. Feltéve, ha el akarta kerülni a katonai szolgálatot. Persze ez a mentalitás akkoriban inkább csak a nagyvárosokra volt jellemző. Igaz, hogy a vesztegetéssel vagy más módon felmentéshez jutottak sokszor számolhattak egy-egy jóakaró névtelen feljelentésével. A bécsi Hadlevéltárban őrzött cs. és kir. Hadügyminisztérium irattárában dobozszám sorakoznak az ilyen akták. A minisztérium 2/W. megjelölésű, a sorozásokkal és az állomány nyilvántartással foglalkozó osztályának aktái között a „Militärbefreiungsschwindel”, vagyis a felmentési csalások megnevezés alatt számos magyar vonatkozású is fellelhető. Az ilyen ügyek száma pedig a világháború során évről évre emelkedett. 1915-ben például Szilágyi Imre mezőkeresztesi lakos ellen érkezett feljelentés, aki a kézzel írott feljelentő levél szerint visszaéléssel szerezte meg a harctéri szolgálata alóli felmentését. Az üggyel a Honvédelmi Minisztérium illetékesei mellett a Hadügyminisztérium is foglalkozott. Felelősségre vonás azonban nem történt, mert időközben a feljelentett harctéri szolgálatra bevonult. Így ha volt is szó korrupcióról, a vizsgálat már okafogyottá vált.

 

Persze a világháború során a harctéri szolgálat alól magukat kihúzni szándékozók a korrupció mellett más trükkös módszereket is bevetettek a sorozóbizottságok előtt. A lövészárokharc megpróbáltatásaitól szabadulni akaró legénység körében ugyanis gyakoriakká váltak a különféle fertőzések és betegségek szándékos előidézésének esetei, amelyeket csak odafigyeléssel és szakmai felkészültséggel lehetett megakadályozni. Gyakori volt például szemfertőzés előidézése, sebek dohánnyal, földdel való elfertőzése. De előfordult olyan eset is, hogy egy katona időközönként paraffint fecskendezett a bőre alá, amellyel ártatlan daganatokat idézett elő, s találékonyságával az orvosokat is megtévesztve hetekre gyengélkedőre került. Ennél durvább módszert jelentett a már békében is meglévő öncsonkítás lehetősége, amelyre időközönként kiadott emlékeztetőkkel figyelmeztették az orvosokat.

1916 januárjától egyre többen látták a katonai szolgálat alóli, legalább egy rövid időre történő megszabadulás lehetőségét a kevésbé veszélyes, könnyen kezelhető nemi bajok szándékos megszerzésében. Persze az esetek többségében az efféle cselekedetre fény derült. Így járt pl. Temesváron Szabó Elemér és Hajnal János honvéd is, akik az egyik menetzászlóalj kötelékében éppen a harctéri indulásra vártak, amikor mentő ötletként meglátogatták a Móra utcai bordélyházat, ahol állításuk szerint mindketten megfertőződtek. A fertőzést okozó kéjhölgy nevét persze elfelejtették. A városi rendőrség az esetet kivizsgálta, a bordélyház tulajdonosát, Kocsis Rózsát, valamint Simon Juliska, Sarcsevics Juliska, Molnár Margit és Schneider Anna kéjnőket kihallgatta, majd szembesítésre is sor került. Végül a hatóság megállapította, hogy a bordélyházban minden a szabályok szerint történt. Az orvosi vizsgálatot a városi orvos hetente kétszer, kedden és pénteken végzi, a kéjnőket pedig egyenként tetőtől-talpig módszeresen átvizsgálta és mindegyiküket egészségesnek találta. Tehát az említett honvédek kétségkívül egy ellenőrizetlen, titkos bordélyt kerestek fel, ahol szándékosan szerezték a fertőzést. A fent nevezett kéjnők egyike eskü alatt vallotta, hogy a katonák 5 korona jutalmat ígértek neki, amennyiben segít nekik fertőző hölgyet találni, de ő erre nem volt hajlandó. A honvédek büntetésére vonatkozóan nem maradt fenn feljegyzés.

Arra vonatkozóan persze nincsenek adataink, hogy összességében hányan kapták meg a katonai szolgálat alóli vagy legalábbis a harctéri szolgálat alóli felmentésüket egészségügyi okok alapján. Annyi azonban biztos, hogy a bécsi Hadilevéltár I. világháborús „Superarbitrierungsakten”, vagyis felülvizsgálati iratok gyűjteménye közel 1400 doboznyi aktát tartalmaz, benne magyar vonatkozású anyagot is.

Felülvizsgálati lap Felülvizsgálati lap

Az aktákban szereplők száma bizonyosan meghaladja a 100.000 főt. Azt meg végképp nem tudjuk kideríteni, hogy alkalmatlanságát, felmentését hány fő szerezte korrupcióval vagy sikeres megtévesztéssel…

12 komment

Címkék: sorozás

A bejegyzés trackback címe:

https://nagyhaboru.blog.hu/api/trackback/id/tr887349396

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Arch Stanton 2015.04.08. 21:17:07

Remek cikk. Lennének kérdéseim.

Mi alapján dőlt el, hogy valakit éppen a szárazföldi hadsereghez, légierőhöz vagy a haditengerészethez osztottak be?

HA a szárazföldi hadsereghez került akkor mi alapján dőlt el hogy lovasság, gyalogság vagy a tüzérség szippantja-e fel az illetőt?

A népfelkeléshez úgy tudom olyan emberek is kerültek akik valami oknál fogva frontszolgálatra alkalmatlanok voltak, de a hátországira igen. Ez így volt?

Sigismundus · https://csakugyirkalok.blogspot.com/ 2015.04.10. 21:15:44

@Arch Stanton: " Mi alapján dőlt el, hogy valakit éppen a szárazföldi hadsereghez, légierőhöz vagy a haditengerészethez osztottak be? "

Deák István 'Volt egyszer egy tisztikar' könyve szerint sok függött hogy milyen végzettségű, származású volt a besorozott. Például a műszakilag iskolázottabb németek és csehek nagyobb arányban kerültek tüzérnek. A gyalogság nagy részét a magyar, román, szláv parasztság adta. Hegyivadásznak szinte csak tiroliakat soroztak. Lovassághoz magyarokat, lengyeleket főleg, hegylakó románokat, szlovákokat szinte alig.

Jóakaró 2015.04.12. 10:33:06

Kár hogy elvesztek az anyakönyvi és sorozási jegyzőkönyvek.Rengeteg ember így gyakorlatilag nyomtalanul eltűnt.Haláluk oka és helye is ismeretlen marad.Egyedül az egyházi anyakönyvek tanúskodnak arról hogy valaha egyáltalán éltek,léteztek.
Milyen okokból semmisítették meg ezeket a dokumentumokat annak idején?

KissGábor 2015.04.12. 20:18:54

Köszönöm a dicséretet. Örülök, hogy tetszik. A sorozás alapvetően területi elven működött. Minden ezrednek vagy önálló zászlóaljnak, ill. a haditengerészetnek meg volt a saját területe, ahonnét a kiegészítését nyerte. A világháború alatt persze ez egy kissé összekeveredett. Szóval az I. világháború során a légierő mint ilyen még nem létezett, vagyis a Monarchia haderejében még nem önálló haderőnemként szerepelt, hanem a szárazföldi haderőnemhez sorolták. Hivatalos megnevezése Luftfahrtruppen, vagyis légjáró csapatok. Tulajdonképpen a háború folyamán szerveződött, épült ki. A "légierőhöz" elsősorban fiatal, főleg műszaki végzettséggel vagy technikai érzékkel rendelkezőket vezényeltek, akik általában önkéntes jelentkezést követően alkalmassági vizsgálat után jutottak a különféle tanfolyamokra (pl. pilóta, megfigyelő vagy éppen szerelő). Tehát a légjáró csapatokhoz nem soroztak. A már besorozott, főleg a gyalogságnál, illetve a műszaki csapatoknál szolgálók közül válogattak. Ez egyaránt igaz a tiszti és a legénységi állományra is.
A haditengerészet kiegészítő területe főleg a tengermelléki területekre terjedt ki. Ezért a sok horvát és olasz származású tengerész. Persze magyarok is akadtak köztük. Itt is számított a végzettség, vagyis a tengerészetnél a műszaki dolgokban való jártasság (gépész, fűtő, stb). Ilyen feladatokra a Monarchia minden szegletéből soroztak jelölteket. Érdekes, de úgy tudom, hogy az úszás tudománya nem tartozott a szükséges feltételek közé.
A lovassághoz, vagyis magyar vonatkozásban a huszár csapatnemhez kerülés feltétele leginkább a rátermettség volt. A lovagolni tudók, a lóval bánni tudók előnyt élveztek.
Hasonló volt a helyzet a tüzérség esetében is. A rátermettség és a végzettség döntött.
Tulajdonképpen a válogatás a sorozott "emberanyag" közül ugyanúgy történt, mint manapság. Már, ahol még létezik sorozott haderő. A népfelkelők közt valóban voltak testileg, fizikailag gyengébbek is. Az eredeti tervek szerint ők valóban hátországi, ill. inkább nem harcoló alakulatokhoz kerültek volna. A háború azonban átírta az eredeti elképzeléseket, és őket is harcba küldték. Így számos, fizikailag alkalmatlan, idősebb népfelkelő került a harctérre, akik közül sokan a megpróbáltatások áldozatai lettek.

KissGábor 2015.04.12. 20:32:27

Sajnos, így igaz. Több ezer hősi halottról még egy feljegyzés sem maradt. Az anyakönyvi lapok sorsára vonatkozóan pontos adataink nincsenek, de vélhetően akkor semmisítették meg őket, amikor az illető kikerült a hadkötelezettségi korból. A világháborús generáció utolsó évfolyamai az 50-es évek végén érték el ezt a kort. Annyi bizonyos, hogy a megsemmisítés nem a levéltárosok lelkét nyomja, mert a dokumentumok el sem jutottak a levéltárig.

Arch Stanton 2015.04.13. 22:42:43

Köszönöm a válaszokat.

"A haditengerészet kiegészítő területe főleg a tengermelléki területekre terjedt ki. Ezért a sok horvát és olasz származású tengerész. Persze magyarok is akadtak köztük. Itt is számított a végzettség, vagyis a tengerészetnél a műszaki dolgokban való jártasság (gépész, fűtő, stb). Ilyen feladatokra a Monarchia minden szegletéből soroztak jelölteket. Érdekes, de úgy tudom, hogy az úszás tudománya nem tartozott a szükséges feltételek közé."

Akkor főleg horvátból és olaszból állt a K. und K. kriegsmarine? Úgy tudom osztrák is volt sok, pl. a Szent István legénységének nagy része osztrák volt nem? Százalékokban hogy kell elképzelni a nemzetiségi arányokat?

Az viszont nem igaz, hogy nem kellett tudni úszni, mivel pont hogy ez elő volt írva, amiben a Világon az elsők között volt a Monarchia haditengerészete.

PintérTamás · http://nagyhaboru.blog.hu 2015.04.13. 23:45:45

@Arch Stanton: Később híres személyiségekké vált Szegedről származó haditengerészekről egy posztunk a blogon, ha esetleg érdekel: nagyhaboru.blog.hu/2014/10/29/szegediek_a_tengeren

Sigismundus · https://csakugyirkalok.blogspot.com/ 2015.04.14. 17:20:51

@Arch Stanton: Üdv. Jó szívvel ajánlom a Deák féle könyvet, mert a történész a bécsi hadilevéltár nagy mennyiségű feldolgozott anyaga alapján írta könyvét. De nem száraz statisztika-gyüjtemény, hanem jól olvasható érdekes könyv lett.

A haditengerészetre ezt találtam:
1910-ben 34150 fő aktív és tartalékos matróz 29,8%a dalmát, 18,3 olasz, magyar 12,6 német szintén 12,6, a maradék vegyes.
Tisztek, 830 fő, ebböl 51% német, 12,9 magyar, olasz és délszláv 9,8-9,8 %.

Kis személyes, egy távoli oldalági rokonom fennmaradt fényképei és képeslapjai szerint szintén haditengerész volt ekkoriban, egy Sopron környéki kis faluból hívták be a tengerre.

Arch Stanton 2015.04.16. 00:28:13

@Sigismundus:

Kösz az adatokat. A nemzetiségek teljes százalékos(100) arányáról nincs valami adat véletlenül? Én pl. kíváncsi lennék a horvátok számára mint a tiszti, mint a legénységi állományon belül. Meg pl. az egyéb népek -román,ruszin, szerb,szlovák- arányára is a kriegsmarinén belül.

A Tegetthoff-osztály csatahajóin milyen volt az etnikai megoszlás? A Szent István hiába volt teljesen magyar építésű, mégis a tisztek nagy része német volt és a legénységnek is csak kis része volt magyar.

Sigismundus · https://csakugyirkalok.blogspot.com/ 2015.04.16. 20:37:48

@Arch Stanton: Huh, nos közkatonákra ezt találni a Deák könyvben:
1910 Népességen belül / KuK tényleges+tartalékos
Német 23,4 / 25,2
Magyar 19,6 / 23,1
Cseh,morva 12,5 / 12,9
Szlovák 3,8 / 3,6
Lengyel 9,7 / 7,9
Rutén 7,8 / 7,6
Szerb+horvát 8,5 / 9
Román 6,3 / 7
Tisztekről annyit hogy a hivatások nagy része, 77%a németnek mondta magát egyszerűen azért mert eddigre már többgenerációs tiszti családban nőttek fel, vagy 10 éves koruktól katonaiskolába jártak, össz-monarchista szellemiségben. Így a német, mint hivatalos katonai nyelv volt nekik kiskoruktól a nyelvük. Független hogy magyar, osztrák, szlovén vagy rutén nemzetségűek voltak. Második helyen magyarok 8 csehek, 5 %-al.

Tartalékosok, német 60 magyar 23,7 cseh 9,8 lengyel 3. De ez másként bonyolultabb mert ebbe beleszámítanak az asszimilálódó tanult nemzetiségiek, akik a helyi uralkodó nemzetiséghez tartozónak mondták/tartották magukat. Landwernél a rutének, szlovének, Honvédségnél románok, szlovákok, és mindkettőnél a zsidók.

A Teggethof osztály építéséről meg itt találsz jó leírást, hogyan-miért is épült a Szent István pl.: acelmonstrum.host22.com/viribus.html

De ezzel zárom soraim, sem plagizálni, sem posztot írni nem akarok :-)

Arch Stanton 2015.04.17. 11:22:09

Akkor ezek a fenti adatok csak a kriegsmarinére vagy a teljes k. und k.-ra vonatkoznak?

A Blogról

Blog a háborúról, ami nagyobb volt minden korábbinál, ezért a kortársak a kitörését követően nem sokkal a Nagy Háború elnevezést adták neki…

Könyvajánló

Hadiszalagon 

Műhely

Tudományos műhely rovat szakmai tanulmányokkal, közleményekkel…

Bilek

Térkép

Történetek a Nagy Háború Blogról
 

Legutóbbi kommentek

Kiadványaink

Gunesch

Ó, ti fiúk

Iskolapadból a pokolba

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

A pokol tornácán

Magyarok az Isonzónál

Merénylet Szarajevóban

Katonatemetők a Felvidéken

100 évvel később

Szalay-Berzeviczy Attila fotói első világháborús helyszínekről

Dublin

Zene

‪Fuoco e mitragliatrici
 

Olasz front

Olasz front 

Képregénypályázat

Programajánló

Nincs aktuális programajánló.

Utazás

Dér Zoltán visszaemlékezései

Kiállítás

Kiállítások az I. világháborúról

süti beállítások módosítása